پند آموز

اززندگی لذت ببر چون آخر جاده زندگی یه تابلو هست که روش نوشته دور زدن ممنوع

 عینکمتفکر

زندگی مثل بازی حکمه!! مهم نیست که دست خوبی نداری

تشویقتشویق

مهم اینه که یار خوبی داشته باشی؛ اینطوری ‏شاید حتی بتونی بازی باخته رو ببری

 چشمفرشته

محبت مثل یک سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب دیگه نمیشه درش اورد اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکنی

خدایامن اگر بد کنم تورابندهدیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مراخدایی دیگرکجاست؟؟؟؟

 یولبه من زنگ بزن

/ 1 نظر / 8 بازدید